©2014-2018, ỦY BAN NHÂN DÂN QUỲNH NHAI
Địa chỉ:xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, Quynh Nhai, Sơn La
SĐT: +84 22 3833 270
Email: